Kocanı evine aşkla bağlamak için denenmiş etkili dua

1. 3 kere“Ayetel Kürsi”, “ Nâs Suresi”ve “Felâk Suresi”
2. 3 Kere“İhlas Suresi”7 Kere“Fatiha Suresi”
3. 100 Kere “Elhamdülillah”(Hamd Olsun Tanrı’a)
4. 7 Kere “Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.” ( Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Fenalık yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.Tanrı’ı tesbih ederim, hamd Tanrı’a mahsustur. Tanrı’tan başka ilâh yoktur. Güç ve kuvvet, sadece ululuk ve azamet sahibi olan Tanrı’a mahsustur.”
5. 100 Kere “Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübiyn.”( Melik (her şeyin Sahibi), Hakk(Varlığı asla değişmeyen), Mübin(Apaçık ki) Tanrı’tan başka ilah yoktur)
6. 3 Kere“Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şey’in kadîr.”“Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivâk.”“Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe enkıznî vağfir lî yâ aziyzü yâ ğaffâr.”“Yâ Hayyü Yâ Kayyûm.Bismillâhi Allâhü Ekber.Yâ İlâhena ve ilâhe külli şey’in ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente*”Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.*“Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.*Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve İlâhüküm ilâhün vâhıd,lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym.*Elif Lâm Mîm,Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm*Yâ hayrel vârisiyn*Ya erhamer râhimin*Yâ semiy’ad düâ’*Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiy’uyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve ni’mel vekîl.*“Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel ku’ânil aziym.Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil ardi ve lâ fis semâ*Lâ İlâhe illâ hüvvel aziyzül hakiym.Yâ Rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd*Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst*Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk*yâ men tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr. İnneke alâ külli şey’in kadîr.Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.”( Ey Tanrı’ım, Ey Tek Olan, Yalnız olan bizi hayır nefesi ile nefeslendir.Sen her şeyin sahibi ve her şeye Kadirsin. Tanrı’ım, haramından (beri) helal (rızık) ile bana yet (kafi gel); ve beni lütfunla gayrına muhtaç olmayacak varlıklı kıl.Bizi ateşinden,Cehenneme girecek ameli işlemekten ve cehennem ehli olmaktan,koru Sen sonsuz izzet sahibi ve tüm günahları bağışlayansın.Ey Diri Olan her şeyi Ayakta Tutan Tanrı’ım.Ey Tanrı’ım senin büyük olan isimin ile Başlarım.Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Tanrı’ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Tanrı’ım benim İlahım Sensin.Tanrı’ım Hamd ve Şükür Sadece Sanadır.Sen sonsuz acıma sahibisin, hakiki iyilik ve kayra sahibisin,Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan şaşkınlık verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi,Senden Başka İlah Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin..Sen Acıma ve Rahmet Sahibisin.Elif Lam Mim… Tanrı’ım Sen gerçek yaşam sahibisin ve gökleri yeri ve tüm mahlukatı yerinde tutansın.Tanrı’ım Rahman ve Rahim Adın ile Başlarım…Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Tanrı’ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Tanrı’ım benim İlahım Sensin.Tanrı’ım benim Hamdim ve Şükürüm Sadece Sanadır.Sen sonsuz acıma sahibisin, hakiki iyilik ve kayra sahibisin,Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan şaşkınlık verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi Tanrı’ım,Senden Başka İlah Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin..Sen Acıma ve Rahmet Sahibisin. Senvarislerin en hayırlısısın. Duaları işitirsin,Ey Tanrı’ım! Ey Tanrı’ım! Ey Tanrı’ım! Ey tüm ilim sahiplerinden daha alim! Ey tüm ilim sahiplerinden daha alim! Ey gizli saklı açık her sesi işiten, Ey mevcudatına hükmeden,Ey Mülkün Gerçek Sahibi, Ey acizlikten münezzeh olan,Ey Her çeşit afet ve kederlerden güvenilir olan, esenlik veren, Ey tüm gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en oldukca layık olan,Ey her şeyi istediği benzer biçimde Ayakta tutan,Ey Her şeyi tek tek ve tüm ayrıntılarıyla bilen, tek tek her şeyin sayısını bilen,Eyyarattıklarına lazım olan her şeyi veren,EyBütün fena ve çirkin şeylerden men eden,Ey Canlıya can veren,Ey Her işini denk ve uyumlu icra eden,Ey Devamlı Diri ve Canlı Olan,Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan,Ey Kendisinden başka ilah olmayan ve ortağı bulunmayan,bir olan!Ey her gerekseme sahibinin ihtiyacını gideren, Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey Her türlü nimeti Bolca Bolca Veren,Ey Bağışlaması Bolca Olan,Ey Kullarına Oldukça Yakın Olan Tanrı’ım Seni Tüm Noksan ve Noksanlıklardan uzak tutarım,Tanrı’ım! Sen benim rabbimsin. Senden başka ilah yoktur.Sen Bana Kafisin Vekilim Sensin… Ey Devamlı Diri ve Canlı Olan,Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan!Ey Tevrat’ı , incili ve Azim Olan Kuran-ı Kerim’i İndiren! Ey Tanrı’ım Yerde ve gökte ne var ise hiçbir şey Sana Gizli saklı Kalmaz.Gerçek Güç Sendedir, Gerçek hikmet sahibi Sensin.Senden Başka İlah Yoktur.Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları, geleceğinde asla kuşku olmayan bir güne toplayacaksın. Şüphesiz Sen, belirlediğin süreyi şaşırmazsın.Tanrı’ım Nefsim senden başka İlah olmadığına tanık Sende Şahitsin. Tüm melekler ve ilim uluları da adaleti yerine getirenlerde şahittirler. Senden başka İlah yoktur; güçlüsün, hikmet sahibisin.Ey mülkün sahibi olan Tanrı’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Hakikaten sen, her şeye gücü yetensin.Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.)
7. *Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi rabbil alemin* Benim kalbim temiz niyetim temiz fatiha şerifenin tecellisi ile *Errahmanirrahim*; ………. Kızı/Oğlu …………’e acıma et…Allaha ve Fatiha şerifeye hizmet etmek suretiyle *Maliki Yevmiddin* ………. Kızı/Oğlu …………’e acıma ve şefkat ölçüleri içinde Allaha itaat etmek suretiyle fatihanın sırrı hakkı için sahib bulunsun. İyyake na büdü; ………. Kızı/Oğlu ………’e gönül alçaklığı içinde Allaha kulluk etmek suretiyle fatiha şerife hakkı için bana bağlansın.*Ve iyyake nestaiyn*.. Tanrı’ım fatiha şerife ile bana yardım et ………. Kızı/Oğlu ………… taki bana başeğsin;hem rağbet etsin,hem korksun ,hem gizli saklı ,hem aşikar itaat ve muhabbet suretiyle bulunsun.söz ve davranışlarında bu ölçü içinde olsun. Tanrı’ım senin rızan ile bana gelsin.Fatiha şerifenin sırrı hakkı için Meşru emirlere uymakta onun iradesi altında bulunsun.*ihdina sıratel müstakiym* ………. Kızı/Oğlu ………… fatiha şerifenin sırrı hakkı için doğru yolu bulsun,dosdoğru olsun,sevgi itaat tevazu içinde bulunsun sözleri hep bu seviyede olsun.Tekrar doğru yoldan ayrılmamak suretiyle…*Sıratellezine en amte Aleyhim* ………. Kızı/Oğlu ………… arzu etmiş olduğu ve ummuş olduğu şeyde iyilikte bulun,bunu sırf Sana kulluk olsun diye yap,sevgi ve şefkat suretiyle bulun Fatiha şerifenin hakkı için…*Gayril mağdubi aleyhim veleddalin amin*,Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun. Ve elkaytü aleyke mehabbetem mini.Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym”Onların kalplerindeki kin ve hasedi çekip kopardık onlar kardeşler olarak sedirler üzerindedirler .Eğer yeryüzünde olan her şeyi harcamış olsaydın gene de onların kalplerini birbirine ısındıramazdınAmma Tanrı kalbleri birbirine ısındırdı. “Senin üstüne benden sevgi koydum.”Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Tanrı yeter! O’ndan başka ilah yoktur! Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş’ın sahibidir!”
8. Allahümme entel azizül kebir ve ene abdükez zaîfüz zelil. La havle vela kuvvete illa bike, Allahümme sahhirli ………… binti ………… kema sahharte firavne li Musa ve leyyinlî kalbehû kema leyyentel hadide li Davude. Feinnehu la yentiku illa biiznike ve nasiyetehu fi kabzatike ve kalbuhu fi yedike celle senâü vechike Ya Erhamerrahimin.” (Allahım, sen galib ve her şeyden yücesin. Ben ise zaif ve hakir bir kulunum. Her türlü güç ve kuvvet sadece Sendendir. Allahım, firavunu Musa (a.s)’ın emrine ram ettiğin benzer biçimde ………. Kızı/Oğlu ………… de bana ram eyle. Davud (a.s) a demiri iyi mi yumuşattı isen, onun kalbini de benim için yumuşak et. Zira o, sadece senin izninle konuşabilir. Onun alnı Senin kudret elindedir. Ve kalbi de Senin elindedir. Senin zatının azameti ne yücedir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım)
9. 7 Kere“La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-arş-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mucibati rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferrectehü vela haceten hiye kir rıdan illa kadayteha ya erhamerrahimin.).(Hakim ve kerim olan Tanrı’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbini tespih ederim. Hamd, alemlerin rabbi Tanrı’a hastır. Rabbim! Senden, rahmetini ve mağfiretini gerektiren kıymetli şeyleri ve her günahtan uzak olmayı isterim. Tanrı’ım! Bizde bağışlanmadık günah, atılmadık üzüntü, senin rızana uygun- giderilmedik gerekseme bırakma, ey merhametlilerin merhametlisi.” )
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del- memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”
“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o aşama kıymetli olsun ki: Onun hürmetine bizi tüm korku ve belalardan kurtarsın. Bizim gereksinimlerimizi o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin tüm günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üzerine yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonrasında düşünülebilecek tüm hayırlar mevzusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bizlere bu tarz şeyleri merhametinle nasip et. Tanrı Tealâ bizlere kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini diliyoruz, dönüş yalnız sanadır.”
7 Fatiha
3 İhlas
dostlar denenmiş ve netice alınmış bir duayı sizlerle paylaşmak istedim yeşil renkte yazılanlar türkçe mealleridir.
bu yakarış’yı cuma günü sela vaktinde,yada cuma gecesi doğrusu perşembe akşamı ve sabah namazı sonrasında da yapabilirsiniz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası